FANDOM


The Wang family is one of the 4 great families of the novel with the 3 others : the Jia Family, the Xue Family and the Shi Family.


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Wang Xifeng's father
   
   
   
   
Wang Ziteng
   
   
   
   
Lady Wang
   
   
   
   
Wang Zisheng
   
   
   
   
Aunt Xue (born Wang)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Wang Ren
   
   
Wang Xifeng
   
   
Jia Zhu
   
   
Jia Yuanchun
   
   
Jia Baoyu
   
   
Xue Pan
   
   
Xue Baochai
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Jia Qiaojie
   
   
Jia Lan